Loading งาน
This event has passed.
ปิดรับสมัคร

ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด ในการปกครองประเทศ ด้านการศาสนาทางราชการได้รับรองศาสนาหลัก 5 ศาสนาด้วยกัน คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ โดยมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก ศรีคุรุสิงห์สภา (สถาบันศาสนาซิกข์แห่งประเทศไทย) องค์การกลางของชาวไทยที่นับถือศาสนาซิกข์ เป็นองค์การใหญ่แห่งเดียวในประเทศไทยที่ทางภาครัฐบาลรับรอง และยอมรับ ให้เป็นตัวแทนของชาวไทยซิกข์ที่อยู่ในประเทศไทยนอกจากจะเป็นองค์การทางศาสนาแล้ว ศรีคุรุสิงห์สภายังเป็นศูนย์รวมของบทบาท และกิจกรรมทางด้านสังคม และกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ของชาวไทยซิกข์โดยทั่วไป โดยถือหลักแห่งมนุษยธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สามัคคีฉันท์ร่วมกับพี่น้องชาวไทย และเพื่อนต่างศาสนา โดยทำการเผยแพร่ศาสนาและแนะนำอบรมสั่งสอนประชาชน และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน

 1. เพื่อหารายได้จากการแข่งขันขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
 2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างด้วยการออกกำลังกาย
 3. เพื่อยกระดับของนักวิ่งไทย ให้พัฒนาทัดเทียมกับนานาประเทศ
แผนที่ 5 กม.
แผนที่ 10 กม.
แผนที่ 21 กม.

ประเภทการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน เวลาปล่อยตัว จำกัดเวลา
21 กม. 04:00 AM 3.00 hrs.
10 กม. 05:00 AM 2.00 hrs.
5 กม. 05:30 AM
500 ม. Kids Run 06:45 AM

รุ่นอายุ

21.100 กม.
ชาย 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70+
หญิง 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+
10 กม.
ชาย ต่ำกว่า 20 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70+
หญิง ต่ำกว่า 20 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+
5 กม.
ชาย / หญิง รุ่นทั้วไป

ค่าสมัคร

ประเภทการแข่งขัน ราคา (THB)
21.100 กม. 800
10 กม. 600
5 กม. 400

*ค่าสมัครดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียม 8.7%

ปิดรับสมัคร

หมายเหตุ

ค่าลงทะเบียนรวมบริการดังนี้:

 • หมายเลขประจำตัว
 • เสื้อยืดผู้เข้าร่วมแข่งขันและของที่ระลึก

หมายเหตุ:

 • การรับลงทะเบียนออนไลน์ จะปิดในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (เวลา 23:59 น.ตามเวลาประเทศไทย) หรือจนกว่าจะเต็ม
 • ไม่มีการคืนเงินค่าลงทะเบียน
 • ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ห้ามจำหน่าย และห้ามเปลี่ยนชื่อ ผู้เข้าแข่งขัน
 • งดโอนสิทธิ์ไปการแข่งขันในปีถัดไป
 • ราคาค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ระบบสามารถรับชำระค่าบริการได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ – บัตรเครดิตวีซ่า และมาสเตอร์
 • งดการลงทะเบียนในวันแข่งขันในทุกกรณี

ที่พัก

โรงแรมใกล้เคียง