Coca-Cola runinlaamu 2020 (Laamu, MALDIVES)

24-25 ม.ค. 2020 - Coca-Cola runinlaamu 2020 เมืองลามู ประเทศมัลดีฟส์ - ประเภทการแข่งขัน: มาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอน 5 กม. และ 2 ก.ม. สำหรับเด็ก